advocaat

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat gaat over onder andere afstamming , geboorte , huwelijk , echtscheiding en andere zaken, die verband houden met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Personen- en familierecht is zowel in Nederland als in België opgenomen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, zie Burgerlijk Wetboek (Nederland) en Burgerlijk Wetboek (België) Tevens maakt het onderdeel uit van verdragen zoals het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind De belangrijkste internationale regels voor het familierecht, die ook in Nederland en België van grote invloed zijn, staan in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens , het EVRM.

Soorten personen- en familierechten

Onder het personen- en familierecht kunnen dus bijvoorbeeld alimentatie, echtscheiding en voogdij, afstamming, geboorte, geregistreerd partnerschap, burgerlijke stand, woonrecht, naamrecht, adoptie, curatele, meerjarige bewind, mentorschap en huwelijk worden geschaard. Ook voor juridische problemen met minderjarigen schakelt u een familierecht advocaat in. Onder het jeugdrecht vallen allerlei zaken die betrekking hebben op uw kinderen, zoals erkenning van een kind en adoptie. Denk daarbij aan alimentatiekwesties, omgangsregelingen, verdelingen van de huwelijksgoederengemeenschap, adopties, ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen, ondercuratelestelling, mentorschap, bewind voering, pensioenkwesties, de afwikkeling van een erfenis en andere zaken die het personen- en familierecht raken.

Natuurlijk persoon

Het personenrecht en het familierecht lopen enigszins in elkaar over en gaan over natuurlijke personen (geen rechtspersonen dus!). Het personen- en familierecht is een rechtsgebied met vele kanten, omdat alle juridische zaken die te maken hebben met u als persoon of uw familie onder dit rechtsgebied vallen. In het gedeelte over familierecht gaat het om zaken als de regeling van het huwelijk, echtscheiding en het over de kinderen uitgeoefende gezag.

Advocaat personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is continu in beweging, waardoor een advocaat met een brede en actuele kennis van zaken en welke op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen in dit rechtsgebied een vereiste is. De advocaat en mediator familierecht en personenrecht van een advocatenkantoor geeft rechtshulp, bijstand en juridisch advies bij echtscheiding (als echtscheidingsadvocaat), familierecht en jeugdrecht (kinderrecht). Het personen- en familierecht, zoals dit hoofdzakelijk geregeld is in het Eerste Boek van het Burgerlijk Wetboek, bevat meerdere belangrijke onderwerpen, die een grote maatschappelijke betekenis hebben. Personen- en familierecht: rechtsgebied uit boek 1 Burgerlijk Wetboek vooral m.b.t. de (grond)rechten, wettelijke status,..

De advocaat en mediator familierecht en personenrecht in Amsterdam van ons advocatenkantoor geeft rechtshulp, bijstand en juridisch advies bij echtscheiding (als echtscheidingsadvocaat), familierecht en jeugdrecht (kinderrecht). In deze gevallen is het verstandig om u door een goede familierecht advocaat bij te laten staan die voor u toetst of de alimentatie de juiste is. Ons advocatenkantoor is gespecialiseerd in alimentatie.

Ouderdomspensioen

Partners hebben wanneer zij scheiden over en weer recht op een deel van elkaars aanspraak op ouderdomspensioen conform de ‘Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding‘. Bij de pensioenverdeling op de Wet verevening Pensioenrechten gaat het ouderdomspensioen in, zodra de ex-partner waarvan je pensioen krijgt pensioengerechtigd is. Het maakt hierbij dus niet uit of je zelf jong of even oud als je ex-partner bent, het pensioen is in feite een beschikbare pot met geld geworden. Om na een scheiding het opgebouwde ouderdomspensioen bij pensionering van de ex-partner rechtstreeks van de pensioenuitvoerder te kunnen ontvangen, moet binnen 2 jaar na de echtscheiding een daartoe ontworpen formulier worden gezonden naar de pensioenuitvoerder.

Volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding hebben ex-partners beiden recht op een gelijk deel van het ouderdomspensioen dat zij tijdens hun huwelijk hebben opgebouwd. In geval van een scheiding als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of artikel 1, eerste lid, van de Wvb (echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, beëindiging van een geregistreerd partnerschap anders dan door dood, vermissing of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk of beëindiging van een partnerrelatie in de zin van de pensioenovereenkomst) na de pensioeningangsdatum kan na de verdeling van de pensioenaanspraken de verdelingsplichtige partner nog aanspraken op partnerpensioen hebben.