advocaat

Incassorecht

Ook kan de incasso advocaat (anders dan een gerechtsdeurwaarder of incassobureau die niet over deze bevoegdheid beschikken), indien noodzakelijk, beslag laten leggen onder de debiteur of diens faillissement aanvragen, om de debiteur op die manier tot betaling te dwingen. Komt één van de partijen haar verplichtingen niet na (wanprestatie) of ontstaat er een conflict over het contract dan kan een Advocatenkantoor u helpen bij het aanmanen en ingebreke stellen van de schuldenaar, het beëindigen van uw overeenkomst, het incasseren van uw vordering, het leggen van beslag door een deurwaarder en het voeren van een rechtszaak om het conflict op te lossen of schadevergoeding te vorderen. Hiermee kun je beslag laten leggen op alle bezittingen van de debiteur, zowel goederen als inkomsten/vermogen of een vordering die de debiteur heeft op een derde.

Op 13.06.2014 heeft de Hoge Raad in een prejudiciële beslissing bepaald, dat bij incasso’s in de zin van de ‚ Incasso(kosten)wet ‘ (dus bij incasso’s tegen consument-schuldernaren) de wettelijke incassokosten verschuldigd zijn zodra de verplichte initiële 14-dagen brief (aanzegging hoogte mogelijk verschuldigde wettelijke incassokosten, indien niet alsnog binnen 14 dagen wordt betaald) daadwerkelijk verzonden is, en betaling uitblijft, maar de schuldeiser nadien geen verdere incassowerkzaamheden heeft verricht. Onder het begrip ‘buitengerechtelijke kosten’ worden alle incassokosten verstaan die je als schuldeiser in redelijkheid maakt om de schuldenaar tot betaling te bewegen. Hier komt bij dat bij grote vorderingen de zaak in rechte moet worden aangebracht bij gerechtelijke colleges waar de vertegenwoordiging door een advocaat verplicht is. Hierdoor is een advocaat vooral zinvol bij grotere, betwiste of gecompliceerdere vorderingen, terwijl de simpeler en kleinere vorderingen, waarbij het vooral een kwestie is van laksheid, niet reageren of betalingsonmacht, in bulk door een incassobureau kunnen worden afgehandeld.

Incasseren vorderingen

Behalve incassobureaus en deurwaarders zijn er ook advocaten die zich bezighouden met het incasseren van vorderingen op een wat grotere schaal. Vervolgstappen in het incassorecht zijn het opleggen van een dwangbevel tot betaling en het beslag leggen op persoonlijke eigendommen van de schuldenaar. Ook kan er met bijstand van een deurwaarder door de incasso advocaat executoriaal beslag worden gelegd op vermogen of goederen van de debiteur, waarna de beslagen objecten kunnen worden verkocht.

Daarnaast kan een advocaat een vordering sneller incasseren omdat een advocaat verder mag gaan dan een incassobureau. Onze incassorecht advocaten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van incassorecht en kunnen alle middelen toepassen die de Nederlandse wet heeft verstrekt, zodat u snel en tegen goede tarieven uw openstaande facturen betaald krijgt.

De kosten van de buitengerechtelijke inning (doorgaans ongeveer 10% procent van de geïnde som) zijn in beginsel voor degene die opdracht tot incasso gegeven heeft, hoewel het mogelijk is dat bij het sluiten van de overeenkomst is bepaald dat alle kosten voortvloeiende uit niet tijdige betaling voor kosten van de wanbetaler zullen zijn.

De debiteur

Het conservatoire beslag zorgt ervoor dat de debiteur gedurende de procedure niet meer vrij beschikken kan over goederen of gelden waarop beslag is gelegd. Om te vermijden dat de debiteur geen verhaal biedt, bestaat de mogelijkheid voor of tijdens de procedure conservatoir (‘bewarend’) beslag te leggen. Je kunt ook – hangende de procedure – conservatoir (‘bewarend’) beslag leggen om te zorgen dat goederen of gelden niet verdwijnen voordat je een vonnis van de rechter hebt gekregen waarmee je kunt uitwinnen.

Incasso Advocaten zijn gespecialiseerd in het incasseren van vorderingen. Voordat de gerechtelijke procedure gestart wordt, is het eventueel mogelijk om beslag te leggen op eigendommen van de debiteur. Het doel van de wet en het besluit Vergoeding Buitengerechtelijke incassokosten is om consumenten en eenmanszaken tegen onredelijk hoge incassokosten te beschermen.

Daarbij hoort een Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke incassokosten. Een advocaat heeft een gerenommeerde incassopraktijk voor het effectief incasseren van al uw vorderingen. Anders dan een deurwaarder of een incassobureau kan een advocaat alle denkbare middelen inzetten om uw debiteur tot betaling te dwingen.

Kosten

Als men kijkt naar het incassorecht, kunt u ingewikkelde juridische problemen tegenkomen bij een op papier simpele onbetaalde vordering. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten is gemaximeerd ( Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten ). Als een bedrijf een vordering van 100 euro heeft en daarvoor eerst zelf incassokosten maakt, wordt de vordering vaak voor 100 + 50 euro incassokosten aan het incassobureau overgedragen.

Regelingskosten – Kosten die worden overeengekomen tussen incassobureau en schuldenaar om het bedrag in termijnen te betalen. Een deskundig advocaat kan u binnen korte tijd van meer informatie voorzien over rechtszaken aangaande incasso, en uw incassorecht procedure opstarten. Over het algemeen is dit wel duurder dan een regulier incassobureau, maar hier staat weer tegenover dat een advocaat beter is toegerust een eventuele juridische discussie met de debiteur te voeren.

Behalve een incassobureau zou een schuldeiser ook een advocaat kunnen inschakelen om zijn vordering bij de schuldenaar te innen. Een incassobureau is niet hetzelfde als een factormaatschappij Deze laatste neemt ook vorderingen over via verschillende juridische constructies, maar doet dit hoofdzakelijk in de Business-to-business -sfeer. Als de vordering terecht is, kan bij bonafide incassobedrijven vaak wel een betalingsregeling getroffen worden, terwijl over de wettelijke rente en de incassokosten te onderhandelen is.

Een aantal incassobureaus is niet erg kieskeurig in het aannemen van werk en incasseren, bewust of onbewust, ook volop vorderingen waarvan over de rechtmatigheid zeer te twisten valt. Het incassobureau wordt zo zelf de schuldeiser, en loopt daarmee een risico: als een incassobureau een vordering niet kan innen, om wat voor reden dan ook (bijvoorbeeld een faillissement, succesvol verweer of inhoudelijke argumenten van de debiteur), zal het de koopprijs betaald voor de cessie kwijt zijn.